Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,482,350

 Phát triển nghề nuôi tôm tại tỉnh Quảng Nam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  ThS. Đặng Thị THạch; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: T2013-04-18 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Chưa xác định

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn