Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,532

 Về chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Đặc biệt tháng 7/2015;Từ->đến trang: 47 - 49;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
SUMARY
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn