Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,554

 Mô hình thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho cử nhân kinh tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 4(101).2016;Từ->đến trang: 43-46;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thực tập tốt nghiệp, trong đó có thực tập tốt nghiệp nước ngoài là hoạt động giáo dục đặc thù nhằm góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cần thiết của sinh viên theo mục tiêu đào tạo đã đề ra. Đối với sinh viên các trường đại học nói chung, sinh viên các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng nói riêng, hoạt động thực tập tốt nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ với quá trình học tập mà còn với cả sự nghiệp của sinh viên sau này. Bài báo này trình bày mô hình thực tập tốt nghiệp hiện nay tại Tập đoàn Đào Hương, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của một số sinh viên Khoa Kinh tế, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum với những yêu cầu, nội dung chi tiết, cụ thể và bước đầu đã có những kết quả khích lệ.
ABSTRACT
Graduation practice, including graduate internships abroad are specific educational activities aimed at contributing to the formation, development of qualities and necessary professional capacity of students according to training objectives. For students of the university in general and for students of member schools of the University in particular, graduation practice activities have an important role not only in the learning process but also in careers of students later. This paper presents the model of graduation practice today in Dao Heaung Group, People's Democratic Republic of Laos by some students of Economics, majoring in Business Administration of the UD - Kon Tum Division .With detailed and specific requirements, the initial results have been encouraging.
[ 2016\2016m06d07_15_20_2410-B2016-133-Final-So4(101).2016.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn