Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,397

 Câu cầu khiến trực tiếp trong giao tiếp của nguời Pháp và người Việt.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Thị Thùy Nhi
Nơi đăng: Tạp chí "Ngôn ngữ và Đời sống"; Số: Số 11 (253);Từ->đến trang: 52-56;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cầu khiến được xem như là một hành vi trong những hành vi ngôn ngữ tạo nên một phát ngôn trọn vẹn. Nhưng sử dụng câu cầu khiến như thế nào cho phù hợp với tình huống giao tiếp? Làm thế nào để tăng tính lịch sự trong giao tiếp và giảm bớt tính áp đặt với người nghe khi thực hiện một hành động cầu khiến? Dựa vào nét văn hóa riêng của hai dân tộc Pháp – Việt, bài báo này giới thiệu câu cầu khiến trực tiếp trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt nhằm giúp người học có nhận thức tốt về văn hoá nguồn và văn hoá đích để có thể làm tăng hiệu quả của việc giao tiếp.
ABSTRACT
Request is seen as one of the speech acts that creates a complete statement. But how should imperative sentence be used to be in accordance with communication situations? How to increase politeness in communication and reduce imposition on the listener when a requesting act is made? Based on different cultures of the two nations – the French and the Vietnamese, this article introduces about direct imperatives in language communication of the French and the Vietnamese in order to help learners develop awareness of the source culture and target culture for better communication.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn