Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 "So sánh đối chiếu hình tượng loài vật trong thành ngữ Pháp, Việt"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Thị Thùy Trang
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3 Trường Đại học Ngoại ngữ
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 3;Từ->đến trang: 195 đến 202;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chúng tôi căn cứ vào hình tượng loài vật và ý nghĩa của thành ngữ để phân loại tính tương đồng và dị biệt. Chúng tôi tìm hiểu nét văn hóa của mỗi dân tộc Pháp, Việt được thể hiện qua hình tượng loài vật trong thành ngữ như thế nào. Cuối cùng chúng tôi cũng thử đưa ra một vài suy nghĩ ứng dụng vào việc dạy thành ngữ tiếng Pháp cho người Việt Nam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
We base on animal images and idiom meanings to classify their similarities and differences. We discover the culture of each nation, France and Vietnam, through the way it is expressed by animal images in idioms. Finally, we also try to offer a few thoughts on the application of French idiom teaching for the Vietnamese.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn