Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 "Việc sử dụng câu hỏi giả trong ngôn ngữ giao tiếp của người Pháp và người Việt."
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Thị Thùy Trang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quy Nhơn; Số: Số 4, Tập VII, năm 2013;Từ->đến trang: 99 đến 105;Năm: 2013
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dân tộc Pháp, Việt có nền văn hóa khác nhau nên quan niệm của họ về vị thế trong quan hệ cá nhân khác biệt rõ rệt. Người Pháp sử dụng dạng câu hỏi giả ngắn gọn trong tất cả các mối quan hệ và không sử dụng dạng câu hỏi giả thiếu chủ ngữ. Trong khi ở xã hội Việt Nam, giữa các cá nhân có nhiều giai tầng, tôn ti nên các mối quan hệ cá nhân phức tạp hơn; lý do này làm người Việt thường cân nhắc trong lời ăn tiếng nói. Dạng câu hỏi giả ngắn gọn và dạng câu hỏi giả thiếu chủ ngữ chỉ được thấy trong các mối quan hệ ngang và quan hệ vị thế có tầng bậc. Bài viết này tập trung nghiên cứu đối chiếu so sánh việc sử dụng câu hỏi giả trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt.
ABSTRACT
The French and the Vietnamese differ in cultures, so their conceptions of the rank in personal relations differ sharply. The French use short false questions in all of their relations and they do not use false questions without any subjects. Whereas, in Vietnam, there are many social sections, social hierarchies between people and people, which makes personal relations become more complicated. That is the reason why Vietnamese people often consider carefully each word, each sentence when they speak. Short false questions and non-subject false questions are usually perceived in equal relations and relations which have high-low ranks. According to Vietnamese cultures, people who are at lower rank or are younger than someone else should not use these two types of tag-questions. This writing focuses on researching on comparison between the uses of false question in linguistic communication of the French and the Vietnamese.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn