Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu khoa học: "Cấu trúc giản lược của câu trả lời trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt."
Chủ nhiệm:  Dương Thị Thùy Trang
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Không có thành viên tham gia.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2010-05-34 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

 Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đối chiếu so sánh với mục đích tìm thấy điểm tương đồng và khác biệt về « Cấu trúc giản lược của câu trả lời trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt ». Trong giao tiếp bằng ngôn ngữ, câu trả lời tiếng Pháp và tiếng Việt  được hình thành dưới những dạng như thế nào có thể gọi là « câu trả lời giản lược » ? Khuôn khổ dữ liệu cho phép chúng tôi tập trung tìm hiểu, phân tích và đối chiếu so sánh cú pháp, ngữ pháp, ngữ nghĩa về 6 cấu trúc giản lược của câu trả lời tiếng Pháp và tiếng Việt. Đó là: câu trả lời rút bỏ chủ ngữ, câu trả lời rút bỏ vị ngữ, câu trả lời rút bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ, câu trả lời rút bỏ bổ ngữ của động từ, câu trả lời rút bỏ từ trung tâm, câu trả lời rút bỏ một vế trong câu ghép.
- Sản phẩm là bài báo cáo phân tích, so sánh, đối chiếu cấu trúc của câu trả lời giản lược Pháp, Việt trong giao tiếp ngôn ngữ của người Pháp và người Việt.

- Địa chỉ ứng dụng: Khoa tiếng Pháp thuộc các trường đại học, Khoa văn - Đại học Sư phạm, Khoa Quốc tế học - Đại học Ngoại ngữ.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn