Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,515

 Một số biện pháp khai thác hệ thống di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các Trường THPT thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Thị Tuyết
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 12 (61), Quyển II;Từ->đến trang: 141 - 151;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn