Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,339

 A control strategy for dynamic voltage restorer
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Nguyen Le Hoa, Ngo Minh Khoa
Nơi đăng: 2015 IEEE 11th International Conference on Power Electronics and Drive Systems (IEEE PEDS 2015), Sydney, Australia 9-12 June, 2015; Số: IEEE PEDS 2015, Sydney, Australia 9-12 June, 2015;Từ->đến trang: 1106-1110;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents a configuration and a control strategy for dynamic voltage restorer (DVR). In order to compensate the voltage of each phase separately, a closed-loop PI control law in the d-q reference frame has been proposed. The proposed method provides a fast response and effective sag compensation capabilities. In addition, in order to detect voltage sag, a linear Kalman filter has been applied to estimate three-phase voltages. By using Kalman filter, the voltage sag can be detected faster than other conventional methods. Therefore, DVR can compensate voltage sag quickly and accurately. The obtained results that are simulated in Matlab/Simulink indicate that the proposed method can mitigate the balance and unbalance voltage sag types efficiently in the distribution networks.
ABSTRACT
This paper presents a configuration and a control strategy for dynamic voltage restorer (DVR). In order to compensate the voltage of each phase separately, a closed-loop PI control law in the d-q reference frame has been proposed. The proposed method provides a fast response and effective sag compensation capabilities. In addition, in order to detect voltage sag, a linear Kalman filter has been applied to estimate three-phase voltages. By using Kalman filter, the voltage sag can be detected faster than other conventional methods. Therefore, DVR can compensate voltage sag quickly and accurately. The obtained results that are simulated in Matlab/Simulink indicate that the proposed method can mitigate the balance and unbalance voltage sag types efficiently in the distribution networks.
[ 2016\2016m08d03_17_9_36A_Control_Strategy_for_Dynamic_Voltage_Restorer_-_2015-Australia_400.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn