Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát hiện nhiễu loạn điện áp bằng phương pháp biến đổi wavelet rời rạc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 05 (90);Từ->đến trang: 110-115;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này đề xuất phương pháp để phát hiện nhiễu loạn điện áp (NLĐA) trên lưới điện phân phối (LĐPP). Giá trị năng lượng hệ số chi tiết của phương pháp biến đổi wavelet rời rạc (DWT) trên cửa sổ một nửa chu kỳ được sử dụng để phát hiện sự xuất hiện của nhiễu loạn trong tín hiệu điện áp. Sóng điện áp sẽ được ghi lại trong một khoảng thời gian 10 chu kỳ sau khi phát hiện và một khoảng 2 chu kỳ trước khi xuất hiện nhiễu loạn. Chương trình mô phỏng được xây dựng trên Matlab/Simulink và GUI để mô phỏng các dạng nhiễu loạn như lõm áp, tăng áp, quá độ dao động do đóng tụ,… Các kết quả mô phỏng cho thấy phương pháp đề xuất phát hiện chính xác các dạng NLĐA và bản ghi dạng sóng nhiễu loạn được lưu lại để làm cơ sở dữ liệu cho việc phân tích xa hơn.
ABSTRACT
This paper proposes an approach to detect voltage quality disturbances in the power distribution network. Energy value of the detail coefficient in discrete wavelet transform (DWT) on a half-cycle window has been used to detect the presence of disturbances in voltage signals. Voltage waveform is recorded in a period of 10 cycles after detection and 2 cycles before disturbance appearing. The simulation program has been based on Matlab/Simulink and GUI to simulate voltage disturbance types such as voltage sag, voltage swell, oscillatory transient, etc. The simulation results show that the proposed method can detect the voltage quality disturbances and waveform records are saved to the database for further analysis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn