Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,284

 Optimal Placement of TCSC in Power Market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: International Journal of Electrical Energy; Số: Vol 3, No 1;Từ->đến trang: 43-47;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries. At the same time, power systems operation becomes more important as the load demand increases all over the world. This change ensure the power system security as well as ensure the power market economy. Thyristor controlled series compensator (TCSC) devices can play very important role in power system congestion management. Due to high capital investment, it is necessary to locate these devices optimally in the power system. The scope of this paper is to decide optimal location of TCSC by congestion improvement and social welfare index. The effectiveness of proposed method is demonstrated on IEEE- 39 bus test power system. 
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Nowadays, the operation of power systems in the power market model has been researched and applied by many countries. At the same time, power systems operation becomes more important as the load demand increases all over the world. This change ensure the power system security as well as ensure the power market economy. Thyristor controlled series compensator (TCSC) devices can play very important role in power system congestion management. Due to high capital investment, it is necessary to locate these devices optimally in the power system. The scope of this paper is to decide optimal location of TCSC by congestion improvement and social welfare index. The effectiveness of proposed method is demonstrated on IEEE- 39 bus test power system. 
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn