Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,404

 Lựa chọn thiết bị FACTS nhằm chống cộng hưởng dưới đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, II
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 07(92).2015;Từ->đến trang: 76;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu các dạng cộng hưởng dưới đồng bộ đồng thời cảnh báo khả năng xảy ra hiện tượng này bởi các tổ máy nhiệt điện cụm nhà máy điện Vũng Áng khi đưa vào vận hành trong các trường hợp sự cố dao động trên hệ thống vào các năm 2015 và 2020. Từ những cảnh báo này, bài báo đề xuất các giải pháp để chống lại hiện tượng cộng hưởng dưới đồng bộ bởi các thiết bị FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System), so sánh các phương án về phương diện kỹ thuật lẫn kinh tế để lựa chọn thiết bị nhằm giảm thiệt hại do hư hỏng mà cộng hưởng gây nên đồng thời nâng cao sự ổn định của hệ thống điện. Phần mềm EMTP-RV được sử dụng để mô hình hóa các phần tử trong hệ thống điện, phân tích các sự cố nguy hiểm thông qua các dạng sóng quá độ mô men của trục liên kết giữa các khối tuốc bin, dao động công suất của máy phát cũng như lựa chọn thiết bị tối ưu.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This paper investigates types of subsynchronous resonance and conducts warnings of subsynchronous resonance phenomenon by thermal units of Vung Ang thermal power plants during its operation in case of power swings for power system in 2015 and 2020. From these warnings, the paper provides solutions to subsynchronous resonance phenomenon by FACTS (Flexible Alternating Current Transmission System) devices and compares cases technically and economically to reduce damage caused by resonance and improve stability of power system. EMTP-RV software has been used to model elements of power system, analyze dangerous incidents via transient waveforms of turbine shaft torque, power swing of generator units and select equipment optimally.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn