Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,173

 A Method for Monitoring Voltage Disturbances Based on Discrete Wavelet Transform and Adaptive Linear Neural Network
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa
Nơi đăng: International Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.) - Praise Worthy Prize S.r.l.; Số: Vol. 11, N. 3;Từ->đến trang: 314-322;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper proposes a method to monitor, detect and classify voltage disturbances including voltage sag, voltage swell, voltage interruption, and long duration voltage variations. The detail coefficient in discrete wavelet transform is used to extract the start and end times of the voltage disturbance. The decomposed level of multi-resolution analysis in discrete wavelet transform is calculated according to the sampling frequency of the voltage signal for determining the approximation coefficient that only contains the fundamental frequency band. Then an adaptive linear neural network is used to estimate the voltage magnitude from the approximation coefficient. Finally, the disturbance will be classified into groups of voltage disturbances based on the characteristics according to the rules in IEEE Std. 1159-2009. The voltage waveforms based on theoretical signal models and actual voltage waveforms which recorded by power quality monitoring equipment are applied to evaluate the proposed method. The simulation results show that the proposed method can detect and classify voltage disturbances better than traditional methods based on root mean square and conventional adaptive linear neural network techniques.
ABSTRACT
This paper proposes a method to monitor, detect and classify voltage disturbances including voltage sag, voltage swell, voltage interruption, and long duration voltage variations. The detail coefficient in discrete wavelet transform is used to extract the start and end times of the voltage disturbance. The decomposed level of multi-resolution analysis in discrete wavelet transform is calculated according to the sampling frequency of the voltage signal for determining the approximation coefficient that only contains the fundamental frequency band. Then an adaptive linear neural network is used to estimate the voltage magnitude from the approximation coefficient. Finally, the disturbance will be classified into groups of voltage disturbances based on the characteristics according to the rules in IEEE Std. 1159-2009. The voltage waveforms based on theoretical signal models and actual voltage waveforms which recorded by power quality monitoring equipment are applied to evaluate the proposed method. The simulation results show that the proposed method can detect and classify voltage disturbances better than traditional methods based on root mean square and conventional adaptive linear neural network techniques.
[ 2016\2016m08d03_17_2_46IREE_Khoa_2016_-_published.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn