Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,295

 Ứng dụng thuật toán di truyền để xác định vị trí tối ưu thiết bị phân đoạn nhằm nâng cao các chỉ số độ tin cậy lưới điện phân phối
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 67;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp giải bài toán tối ưu hóa phi tuyến đa mục tiêu đối với các chỉ số độ tin cậy SAIFI, SAIDI, MAIFI cho lưới điện phân phối kín vận hành hở. Ưu điểm của phương pháp đề xuất là xác định được vị trí tối ưu của các thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối để cải thiện các chỉ số độ tin cậy đồng thời đảm bảo sơ đồ phối hợp bảo vệ rơle giữa các thiết bị phân đoạn. Trong bài báo đã áp dụng thuật toán di truyền sắp xếp các nghiệm không trội (NSGA-II) và nguyên tắc tối ưu Pareto để xây dựng thuật toán, chương trình tính toán tối ưu hóa vị trí thiết bị phân đoạn trên lưới điện phân phối. Phương pháp đề xuất đã được kiểm tra đánh giá trên mô hình lưới điện phân phối thực tế tại xuất tuyến 22kV 471-E157 của trạm biến áp 110kV Hội An tỉnh Quảng Nam. Các kết quả nghiên cứu tính toán có thể áp dụng rộng rãi trong thực tiễn tại các Công ty Điện lực.
ABSTRACT
This paper presents a method of solving nonlinear multi-objective optimization problem for reliability indices such as SAIFI, SAIDI, MAIFI of radial pow is to define optimal location of switching devices on power distribution system for improving reliability indices, and ensure relay protection coordination between switching devices. In the paper, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and Pareto optimality have been applied for building algorithm, program to optimize switching devices placement in power distribution system. The proposed method has been tested by a real power distribution system model at 22kV feeder 471-E157 from 110kV power substation Hoi An, Quang Nam province. The research results can be applied widely in practice at power distribution companies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn