Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,383

 A Study of SVC’s Impact Simulation and Analysis for Distance Protection Relay on Transmission Lines
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngo Minh Khoa, Nguyen Huu Hieu, Dinh Thanh Viet
Nơi đăng: International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE); Số: Vol. 7, No. 4;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper focuses on analyzing and evaluating impact of a Static Var Compensator (SVC) on the measured impedance at distance protection relay location on power transmission lines. The measured impedance at the relay location when a fault occurs on the line is determined by using voltage and current signals from voltage and current transformers at the relay and the type of fault occurred on the line. The MHO characteristic is applied to analyze impact of SVC on the distance protection relay. Based on the theory, the authors in this paper develop a simulation program on Matlab/Simulink software to analyze impact of SVC on the distance protection relay. In the power system model, it is supposed that the SVC is located at mid-point of the transmission line to study impact of SVC on the distance relay. The simulation results show that SVC will impact on the measured impedance at the relay when the fault occurs after the location of the SVC on the power transmission line.
ABSTRACT
This paper focuses on analyzing and evaluating impact of a Static Var Compensator (SVC) on the measured impedance at distance protection relay location on power transmission lines. The measured impedance at the relay location when a fault occurs on the line is determined by using voltage and current signals from voltage and current transformers at the relay and the type of fault occurred on the line. The MHO characteristic is applied to analyze impact of SVC on the distance protection relay. Based on the theory, the authors in this paper develop a simulation program on Matlab/Simulink software to analyze impact of SVC on the distance protection relay. In the power system model, it is supposed that the SVC is located at mid-point of the transmission line to study impact of SVC on the distance relay. The simulation results show that SVC will impact on the measured impedance at the relay when the fault occurs after the location of the SVC on the power transmission line.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn