Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,318

 Large Scale Integration of Renewable Power Sources into the Vietnamese Power System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Alexander Kies, Bruno Schyska, Dinh Thanh Viet, Lueder von Bremen, Detlev Heinemann, Stefan Schramm
Nơi đăng: Energy Procedia; Số: 125;Từ->đến trang: 207-213;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The Vietnamese Power system is expected to expand considerably in upcoming decades. However, pathways towards higher shares of renewables ought to be investigated. In this work, we investigate a highly renewable Vietnamese power system by jointly optimising the expansion of renewable generation facilities and the transmission grid. We show that in the cost-optimal case, highest amounts of wind capacities are installed in southern Vietnam and solar photovoltaics (PV) in central Vietnam. In addition, we show that transmission has the potential to reduce levelised cost of electricity by approximately 10%.
ABSTRACT
The Vietnamese Power system is expected to expand considerably in upcoming decades. However, pathways towards higher shares of renewables ought to be investigated. In this work, we investigate a highly renewable Vietnamese power system by jointly optimising the expansion of renewable generation facilities and the transmission grid. We show that in the cost-optimal case, highest amounts of wind capacities are installed in southern Vietnam and solar photovoltaics (PV) in central Vietnam. In addition, we show that transmission has the potential to reduce levelised cost of electricity by approximately 10%.
[ 2017\2017m09d027_7_47_26Large_Scale_Integration_of_Renewable_Power_Sources_into_the_Vietnamese_Power_System.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn