Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,689

 Unit commitment in a high wind-power penetration system
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Yuan-Kang Wu, Shih-Ming Chang, Li-Tzo Chang, Dinh Thanh Viet
Nơi đăng: Energy Procedia; Số: 156;Từ->đến trang: 18-22;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays, the proportion of renewable energy resources is increasing. Taiwan will install a large amount of offshore wind power capacity in the west coast in the future. To deal with the uncertainties and changes from wind generation, this work focuses on the unit commitment in Taiwan’s possible high wind penetration scenarios. This work has developed a unit commitment model, which considers hourly spinning reserve capacity that covers the uncertainty on wind power and load uncertainty as well as N-1 safety criteria.
ABSTRACT
Nowadays, the proportion of renewable energy resources is increasing. Taiwan will install a large amount of offshore wind power capacity in the west coast in the future. To deal with the uncertainties and changes from wind generation, this work focuses on the unit commitment in Taiwan’s possible high wind penetration scenarios. This work has developed a unit commitment model, which considers hourly spinning reserve capacity that covers the uncertainty on wind power and load uncertainty as well as N-1 safety criteria.
[ 2019\2019m07d05_15_2_481-s2.0-S187661021831035X-main.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn