Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,828

 A Short-Term Wind Power Forecasting Tool for Vietnamese Wind Farms and Electricity Market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, Alexander Kies, Bruno U Schyska, Yuan Kang Wu
Nơi đăng: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD); Số: 1;Từ->đến trang: 130-135;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The Vietnamese government have plan to develop the wind farms with the expected capacity of 6 GW by 2030. With the high penetration of wind power into power system, wind power forecasting is essentially needed for a power generation balancing in power system operation and electricity market. However, such a tool is currently not available in Vietnamese wind farms as well as electricity market. Therefore, a short-term wind power forecasting tool for 24 hours has been created to fill in this gap, using artificial neural network technique. The neural network has been trained with past data recorded from 2015 to 2017 at Tuy Phong wind farm in Binh Thuan province of Viet Nam. It has been tested for wind power prediction with the input data from hourly weather forecast for the same wind farm. The tool can be used for short-term wind power forecasting in Vietnamese power system in a foreseeable future.
ABSTRACT
The Vietnamese government have plan to develop the wind farms with the expected capacity of 6 GW by 2030. With the high penetration of wind power into power system, wind power forecasting is essentially needed for a power generation balancing in power system operation and electricity market. However, such a tool is currently not available in Vietnamese wind farms as well as electricity market. Therefore, a short-term wind power forecasting tool for 24 hours has been created to fill in this gap, using artificial neural network technique. The neural network has been trained with past data recorded from 2015 to 2017 at Tuy Phong wind farm in Binh Thuan province of Viet Nam. It has been tested for wind power prediction with the input data from hourly weather forecast for the same wind farm. The tool can be used for short-term wind power forecasting in Vietnamese power system in a foreseeable future.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn