Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,219,331

 A Cost-Optimal Pathway to Integrate Renewable Energy into the Future Vietnamese Power System
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, Ma Phuoc Khanh, Alexander Kies, Bruno Schyska
Nơi đăng: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD); Số: 1;Từ->đến trang: 144-149;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The Vietnamese power system is expected to expand considerably within the upcoming decades with a large scale penetration of renewable energy. This paper presents the techno-economic model to optimize investment and operation costs for the Vietnamese power system with the integration of wind and solar power within one decade. A simplified 46-bus Vietnamese power system has been tested to validate the model which minimizes the total annual system investment and operation costs. The cost-optimal case shows the possible location, total wind or solar capacity installed at each bus, and satisfies the power balance, transmission lines capability and system reserve. The paper results can be used for Vietnamese power system planning and grid expansion with a reasonable integration of renewable energy.
ABSTRACT
The Vietnamese power system is expected to expand considerably within the upcoming decades with a large scale penetration of renewable energy. This paper presents the techno-economic model to optimize investment and operation costs for the Vietnamese power system with the integration of wind and solar power within one decade. A simplified 46-bus Vietnamese power system has been tested to validate the model which minimizes the total annual system investment and operation costs. The cost-optimal case shows the possible location, total wind or solar capacity installed at each bus, and satisfies the power balance, transmission lines capability and system reserve. The paper results can be used for Vietnamese power system planning and grid expansion with a reasonable integration of renewable energy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn