Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,109

 Impact of Ancillary Services and Its Prices on Large-Scale Solar and Wind Power Penetration in Electricity Market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Phan Cong Tien
Nơi đăng: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD); Số: 1;Từ->đến trang: 114-121;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays, solar and wind power generation is an important part of the power sources in many countries all over the world. However, due to the variability and uncertainty of these sources, stable operation of the power system with large solar and wind power penetration is a big challenge for system operators. In order to enhance the contribution efficiency of solar and wind power in the power market, a strong ancillary service system is essential and must be reasonable priced. The ancillary services considered in this paper are spinning reserve, non-spinning reserve. In addition, a model for calculating and comparing generation costs for energy and ancillary services, with and without penetration of solar and wind power in the power market have been proposed. Consequently, this model has been developed and validated with a case study. The results show that in a power system with large proportion integration of solar and wind power, the energy and ancillary services generation costs for the power system are high. Besides, the feed-in tariffs of solar and wind power are more expensive than the traditional electricity generation, which leads to high locational marginal prices of the electricity market.
ABSTRACT
Nowadays, solar and wind power generation is an important part of the power sources in many countries all over the world. However, due to the variability and uncertainty of these sources, stable operation of the power system with large solar and wind power penetration is a big challenge for system operators. In order to enhance the contribution efficiency of solar and wind power in the power market, a strong ancillary service system is essential and must be reasonable priced. The ancillary services considered in this paper are spinning reserve, non-spinning reserve. In addition, a model for calculating and comparing generation costs for energy and ancillary services, with and without penetration of solar and wind power in the power market have been proposed. Consequently, this model has been developed and validated with a case study. The results show that in a power system with large proportion integration of solar and wind power, the energy and ancillary services generation costs for the power system are high. Besides, the feed-in tariffs of solar and wind power are more expensive than the traditional electricity generation, which leads to high locational marginal prices of the electricity market.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn