Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,170,874

 Optimal Placement and Sizing of Wind Farm in Vietnamese Power System Based on Particle Swarm Optimization
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet ; Tran Quoc Tuan ; Vo Van Phuong
Nơi đăng: 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE); Số: 1;Từ->đến trang: 196-201;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Vietnam is a long coast country with high potential for wind energy development. However, the cost for wind farm project is a big challenge for the power system planning, while the location and capacity of the wind turbines have the large impact on the operation efficiency of the wind farm. Therefore, problem of optimal placement and size of wind farm attracts great interest of the practitioner and researchers. In this paper, the particle swarm optimization algorithm has been applied to optimize the placement and sizing of wind farm. The model has been tested on the simplified Vietnamese power system to determine the optimal location as well as installation capacity of the wind farm in order to minimize system operation cost while ensuring the capacity limit of transmission lines, power balance, and other constraints. The results in the paper can be applied for power system planning, design, and wind farm projects.
ABSTRACT
Vietnam is a long coast country with high potential for wind energy development. However, the cost for wind farm project is a big challenge for the power system planning, while the location and capacity of the wind turbines have the large impact on the operation efficiency of the wind farm. Therefore, problem of optimal placement and size of wind farm attracts great interest of the practitioner and researchers. In this paper, the particle swarm optimization algorithm has been applied to optimize the placement and sizing of wind farm. The model has been tested on the simplified Vietnamese power system to determine the optimal location as well as installation capacity of the wind farm in order to minimize system operation cost while ensuring the capacity limit of transmission lines, power balance, and other constraints. The results in the paper can be applied for power system planning, design, and wind farm projects.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn