Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,450

 Sử dụng lôgic mờ trong dự báo trạng thái kỹ thuật của các thiết bị điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2 của Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: 442-447;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn