Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,398

 Strategy of power system planning and energy efficiency programs in Central region of Vietnam in the 21st century
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet
Nơi đăng: Proceeding of International conference on "Socioeconomic Strategies for Central Vietnam at the Dawn of the Twenty-first Century", Danang, Vietnam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 191-198;Năm: 2000
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn