Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,103

 Development of distributed generation in the power market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Phương Nam, Đinh Thành Việt
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 8;Từ->đến trang: 140-146;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In recent decades, the operation of power systems in the power market model has been studied and applied by many countries in the world. In Vietnam, since July 1st, 2012 the competitive source power market has been in operation, opening a new model in the operation and business of the electric industry. Currently, according to Vietnam’s regulations, only power plants with a capacity of over 30MW will be involved in the power market. This is still a barrier to the distributed generations due to their small capacity.This paper examines the potential of distributed generation as well as the difficulties of distributed generation to participate in the power market in Vietnam, proposes some solutions to develop distributed generation in general and clean, renewable energy in particular. In addition, this paper analyzes the participation of distributed generation in the power market with 39-bus IEEE power system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn