Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,166,449

 Calculation of passive filters for reducing harmonic and improving the power quality of the distribution network
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu
Nơi đăng: UK-Vietnam Clean Energy Conference and Exhibition
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 8;Từ->đến trang: 117-121;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nowadays power quality has become a very important issue in the power distribution network. With anincrease in energy demand, the requirements for power quality are also much higher than before. One of the power quality issues in the distribution network is harmonic. The influence of harmonic on the power network includes energy losses, current distortion and voltage waveforms on the distribution network. Besides, harmonic affects relay protection and other sensitive electrical equipment of the distribution network. In the paper, the harmonic measurement data on some industrial plants in Central Vietnam’s provinces has been provided. Based on this data, the parameters have been calculated, using theMatlab/Simulink software. A passive filter has been suggested for improving the power quality of the distribution network.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Nowadays power quality has become a very important issue in the power distribution network. With anincrease in energy demand, the requirements for power quality are also much higher than before. One of the power quality issues in the distribution network is harmonic. The influence of harmonic on the power network includes energy losses, current distortion and voltage waveforms on the distribution network. Besides, harmonic affects relay protection and other sensitive electrical equipment of the distribution network. In the paper, the harmonic measurement data on some industrial plants in Central Vietnam’s provinces has been provided. Based on this data, the parameters have been calculated, using theMatlab/Simulink software. A passive filter has been suggested for improving the power quality of the distribution network.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn