Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,573

 Xây dựng hệ chuyên gia trọng số chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Văn Lê
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 3 (52);Từ->đến trang: 55-61;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay phương pháp phân tích khí hoà tan trong dầu (DGA) là một trong các phương pháp chính dùng để chẩn đoán (CĐ) sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp (MBA). Dựa vào DGA, có nhiều hệ chuyên gia (EPS) được xây dựng và lập trình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để chẩn đoán MBA với độ chính xác giới hạn và trên thực tế mỗi phương pháp đều có sai số nhất định. Hệ quả là hai EPS khác nhau có thể cho ra hai kết quả khác nhau. Bài báo đề xuất hệ chuyên gia trọng số chẩn đoán MBA với ưu điểm là kết hợp độ mạnh của các phương pháp khác nhau theo trọng số, ứng dụng nguyên lý hội chẩn thường dùng trong bệnh viện. Phương pháp mới này kết hợp trọng số của từng trạng thái của các hệ chuyên gia khác nhau, tính toán để đưa ra kết luận chẩn đoán cuối cùng. Các kết quả chẩn đoán MBA theo phương pháp này được thực hiện thông qua lập trình trên công cụ Visual Studio 6 với giao diện phần mềm sinh động, trực quan cho người dùng.
ABSTRACT
At present, Dissolved-Gas-Analysis (DGA) is one of the major methods for power transformer’s incipient fault diagnoses. Based on DGA, various expert systems (EPS) have been constructed and programmed in different computer languages to diagnose power transformers with limited accuracy and in practice each method has some specific tolerance. As a result, two different EPSs might have different diagnoses. This paper proposes a weighted expert system with many advantages in comparison with traditional EPSs, using the principle of EPS in hospitals. A new method combined with state weight of different EPSs to find out the only final decision will be introduced. The power transformer diagnosis results in this method have been made by programming on Visual Studio 6, which creates a lively and visual diagnosis software for users.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn