Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,560

 Aplication of Neural Network in Voltage Stability Assessment in Real-Time Power Market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Phuong Nam, Dinh Thanh Viet, La Van Ut
Nơi đăng: The 10th International Power and Energy Conference (IPEC 2012), 12/2012, Ho Chi Minh city, Vietnam; Số: We31;Từ->đến trang: 196-200;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In recent decades, the operation of the power system under the power market mechanism has been researched and applied by many countries. Voltage stability assessment in real-time power market (spot market) not only ensures safety of the power system but also improves efficiency of power market. The larger power system and the more plants join in the power market, the more research and analysis on voltage stability assessment should be done. This paper proposes a new algorithm of Multi-layer Perceptron (MLP) neural network application into fast voltage stability assessment in the power market (FVSA-PM). This paper also put forward FVSA-PM model in real-time power market through the SCADA/EMS. PowerWorld simulator and Matlab software are chosen to build up the calculation program. The test model is based on data of 39-bus IEEE power system.
ABSTRACT
In recent decades, the operation of the power system under the power market mechanism has been researched and applied by many countries. Voltage stability assessment in real-time power market (spot market) not only ensures safety of the power system but also improves efficiency of power market. The larger power system and the more plants join in the power market, the more research and analysis on voltage stability assessment should be done. This paper proposes a new algorithm of Multi-layer Perceptron (MLP) neural network application into fast voltage stability assessment in the power market (FVSA-PM). This paper also put forward FVSA-PM model in real-time power market through the SCADA/EMS. PowerWorld simulator and Matlab software are chosen to build up the calculation program. The test model is based on data of 39-bus IEEE power system.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn