Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,394

 Ứng dụng S-transform phát hiện các sự kiện thay đổi chất lượng điện năng trên lưới điện phân phối
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu, Ngô Minh Khoa
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5; Số: 1;Từ->đến trang: 55-59;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày khả năng sử dụng phương pháp biến đổi Wavelet (WT) và S-transform (ST) trong việc phát hiện các sự kiện chất lượng điện năng (PQ) trên lưới điện phân phối (LĐPP). ST sẽ khắc phục được các hạn chế của phương pháp WT trong việc phát hiện các sự kiện PQ, đặc biệt là các sự kiện có kèm theo nhiễu. Bài báo tiến hành phân tích các tín hiệu mẫu có/không có nhiễu như: sụt áp, tăng áp, sóng hài, sụt áp/tăng áp có và không có sóng hài. Bài báo đề xuất sơ đồ mô phỏng được xây dựng trên Matlab/Simulink để tạo ra các sự kiện PQ, sau đó áp dụng ST để phân tích các sự kiện này. Từ đó đề xuất sử dụng ST để phát hiện và phân loại các sự kiện PQ trên LĐPP
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This paper presents ability of using Wavelet transform (WT) and S-transform (ST) methods to detect power quality (PQ) events on distribution network. ST overcomes limit of WT to detect PQ events, especially events with noise. This paper analyzed sample signals with/without noise such as voltage sag, voltage swell, voltage harmonic, voltage sag/swell with/without harmonic. This paper proposes a case study based on Matlab/Simulink to generate PQ events, then using ST to analyze them. Finally, this paper proposes using ST to detect and classify PQ events on distribution network.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn