Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,048

 Ứng dụng SVC nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường điện
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Trần Phương Nam
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 5; Số: 1;Từ->đến trang: 60-64;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc vận hành hệ thống điện theo cơ chế thị trường điện được Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm nghiên cứu và áp dụng. Vì vậy, yêu cầu vừa đảm bảo tính an toàn cho hệ thống điện và đảm bảo tính kinh tế cho thị trường điện luôn được quan tâm nghiên cứu. Bài báo này nghiên cứu vị trí lắp đặt tối ưu SVC trong thị trường điện nhằm gia tăng được biên độ ổn định điện áp tại các nút đồng thời giảm giá biên nút (LMP) tại các nút. Việc nghiên cứu và ứng dụng SVC để đáp ứng các yêu cầu trên sẽ rất hữu ích trong công tác vận hành thị trường điện. Phần mềm mô phỏng PowerWorld 13 được sử dụng để hỗ trợ cho việc xây dựng mô hình tính toán dựa trên dữ liệu của hệ thống điện mẫu IEEE 39 nút (New England).
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The operation of power systems in the power market model has been investigated and applied in Vietnam and many countries around the world. Therefore, the requirements to ensure power system security as well as power market economy always get a large interest in research. This paper studies optimal location for SVC in power market in order to increase voltage stability margin at the buses and reduce Locational Marginal Price (LMP) at the buses. Research and application of SVC to meet the above requirements is very usful in power market operation. PowerWorld 13 simulator has been chosen to support building test model, based on data of 39-bus IEEE power system (New England).
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn