Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,871

 Phát hiện phóng điện cục bộ trong máy biến áp 500kV
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Võ Văn Tâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 1 (62);Từ->đến trang: 142-145;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Máy biến áp (MBA) có cấp điện áp 500kV là một phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện. Sự cố đối với máy biến áp 500kV sẽ gây mất điện diện rộng và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng đối với người tiêu thụ cũng như ngành điện. Phóng điện cục bộ là một trong các yếu tố có thể gây ra sự cố đối với MBA. Vì vậy giải pháp nghiên cứu phát hiện trực tuyến phóng điện cục bộ MBA có thể giúp hỗ trợ và kết hợp với các phương pháp khác để chẩn đoán tình trạng MBA nhằm phòng ngừa hư hỏng bất ngờ MBA. Bài báo trình bày các kết quả thực nghiệm đo và phân tích hiện tượng phóng điện cục bộ trong MBA 500kV, giám sát hiện tượng phóng điện cục bộ MBA để kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng cách điện MBA, phòng ngừa hư hỏng xảy ra bất ngờ đối với MBA, phục vụ tốt công tác vận hành, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện an toàn tin cậy.
ABSTRACT
A 500kV power transformer is an important element in the power system. The failure of a 500 kV power transformer might cause a wide area to have power system blackout and huge economic loss to customers and electric utilities. Partial discharge is one of the possible reasons that might cause faults to a power transformer. Therefore, partial discharge detection is one of the solutions that can be used to support and combine with other methods for power transformer incipient fault diagnosis and prevention. This paper presents experimental results in measurement, supervision and analyses of partial discharge inside the 500kV power transformer. The study results might help detect partial discharge of power transformer insulation on time, prevent suddent damage to the power transformer, support power transformer operation and ensure safe and reliable power supply.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn