Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,521

 Sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng giám sát và phát hiện sự kiện sụt áp trên lưới điện phân phối
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngô Minh Khoa, Đinh Thành Việt, Nguyễn Hữu Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 8 (69);Từ->đến trang: 25-30;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sụt áp là một trong những sự kiện chất lượng điện năng (PQ) quan trọng nhất trên lưới điện phân phối (LĐPP). Nó ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều thiết bị điện nhạy cảm và làm cho bảo vệ rơle tác động nhầm, đặc biệt khi sụt áp với khoảng thời gian ngắn. Để giám sát và phát hiện các tham số đặc tính của sự kiện sụt áp chính xác, bài báo sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng (EKF) với mô hình tín hiệu để giám sát và phát hiện sụt áp. Phương pháp này có thể ước lượng biên độ, thời điểm bắt đầu và kết thúc của sự kiện sụt áp. Sử dụng Matlab/Simulink mô phỏng lưới điện IEEE 13 nút để tạo ra các sự kiện sụt áp, sau đó áp dụng phương pháp đề nghị để giám sát và phát hiện các sự kiện sụt áp. Kết quả được so sánh với phương pháp điện áp trị hiệu dụng nửa chu kỳ Urms(1/2) và phương pháp điện áp đỉnh. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất có khả năng giám sát và phát hiện sụt áp với độ chính xác cao.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Voltage sag is one of the most important power quality events on a distribution network. It affects the operation of sensitive equipments and relay protection, especially short-time voltage sags. In order to monitor and detect characteristics of voltage sag accurately, this paper presents a method using extended Kalman filter with a signal model to monitor and detect voltage sags. The method can estimate the amplitude, start time and end time of the event. Voltage sags are generated by using Maltab/Simulink to simulate IEEE 13 bus test system, and the proposed method has been used to monitor and detect the events. The results of the method in this paper are compared with a half-cycle rms voltage and the peak voltage method. The results show that the proposed method has ability to monitor and detect voltage sags accurately.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn