Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,840

 Xây dựng phần mềm huấn luyện sử dụng và thí nghiệm rơle MICOM P123
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thành Việt, Lê Hữu Văn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8 (69);Từ->đến trang: 118-122;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày thuật toán và phần mềm được viết trên ngôn ngữ Delphi dùng để huấn luyện sử dụng và thí nghiệm rơle Micom P123 cho nhân viên vận hành các trạm biến áp và nhà máy điện cũng như các sinh viên đại học. Thông qua phần mềm này, người sử dụng sẽ từng bước nắm vững về rơle kỹ thuật số Micom P123 như giao tiếp giữa rơle với máy tính, cách cài đặt các thông số bảo vệ, thí nghiệm từng chức năng hiện có của rơle… Quá trình sử dụng phần mềm giúp người dùng cơ bản nắm và sử dụng vận hành, cài đặt cấu hình cho rơle kỹ thuật số, nhất là dòng rơle Micom P123; qua đó góp phần giảm đáng kể thời gian, công sức và chi phí đào tạo. Phần mềm có thể ứng dụng tại các Trường Đại học có đào tạo về Kỹ thuật điện, các Công ty Thí nghiệm điện, các nhân viên trực trạm biến áp và nhà máy điện.
ABSTRACT
This paper presents an algorithm and a Delphi-based software used for training the use and test of the Micom P123 relay for operators at power substations and power plants as well as for university students. With this software, users might learn more about the Micom P123 digital relay, such as interaction between the relay and computer, setting of protection parameters, testing each function of the relay, etc. Using the software helps the user to understand, set up and operate digital relays properly, especially Micom P123 relay series, which significantly reduces training time and cost. The software might be used for university students of electrical enineering, electric testing companies and the operators at power substations and power plants.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn