Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,245

 S-transform based decision tree system for power quality disturbances classification
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion storie
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Thanh Viet, Nguyen Huu Hieu, Ngo Minh Khoa
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: 13th International symposium on Advanced Technology (ISAT 13) – Engineering innovation for sustainable future; Số: 1;Từ->đến trang: 36-42;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn