Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả chỉ báo đường đi sự cố (Fault Passage Indicator - FPI) nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Đinh Thành Việt. Thành viên: ThS. Võ Văn Phương, ThS. Ngô Tấn Cư, KS. Hoàng Đăng Nam, ThS. Trương Nguyễn Quang Minh. Mã số: B2016-DNA-49-TT. Năm: 2019. (Jul 4 2019 5:28PM)
[2] Đề tài Khác: Analysis of the Large Scale Integration of Renewable Power into the Future Vietnamese Power System. Chủ nhiệm: Dr. Detlev Heinemann (University of Oldenburg), Assoc. Prof. Dr. Dinh Thanh Viet (The University of Danang). Thành viên: Dr. Detlev Heinemann (University of Oldenburg) Mr. Bruno U. Schyska (University of Oldenburg), Prof. Dr. Stefan Schramm (Frankfurt Institute for Advanced Studies) Mr. Alexander Kies (Frankfurt Institute for Advanced Studies), Dr. Duong Minh Quan (The University of Danang) Mr. Vo Van Phuong (The University of Danang) Mr. Ma Phuoc Khanh (The Central Region Load Dispatch Centre of Vietnam ) Mr. Chau Minh Thang (The Central Region Load Dispatch Centre of Vietnam ). Mã số: 1. Năm: 2018. (Jul 7 2019 5:14PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá tác hại sóng hài trong các doanh nghiệp tiêu thụ điện năng lớn của khu vực miền Trung và hướng khắc phục. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Quang Tân, Ngô Minh Khoa, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Hồng Lâm. Mã số: Đ2012-02-45. Năm: 2012. (Jan 16 2013 10:39AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phân đoạn lưới điện phân phối, ứng dụng cho lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: Trần Thị Huệ Trang, Lưu Ngọc An. Mã số: B2006-DN02-04. Năm: 2007. (Dec 31 2010 2:33PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối của các điện lực.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Mã số: B2004-15-37. Năm: 2005. (Dec 31 2010 2:33PM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu lập trình huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: Nguyễn Thành, Lê Kim Hùng (đồng chủ nhiệm) (đề tài NCKH Công ty Điện lực 3). Mã số: NCKH-03-01. Năm: 2004. (Dec 31 2010 2:33PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Tính toán và phân tích các chế độ vận hành thực tế của hệ thống điện miền Trung.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Mã số: B2002-15-18. Năm: 2003. (Dec 31 2010 2:33PM)
[8] Đề tài Khác: Пристрiй для вимiрювання спрацювання силових трансформаторів, Патент Украіна, Moкiн Б.I., Грабкo B.B., Дінь Tхaнь Вьeт,. Chủ nhiệm: Moкiн Б.I.. Thành viên: Грабкo B.B., Дінь Tхaнь Вьeт,. Mã số: UA 23192A. Năm: 1998. (Dec 31 2010 2:33PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng lý thuyết xác suất vào dự báo thiết bị điện.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: . Mã số: 1078/DHDN-SDH. Năm: 1998. (Dec 31 2010 2:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn