Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,836,738

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá tác hại sóng hài trong các doanh nghiệp tiêu thụ điện năng lớn của khu vực miền Trung và hướng khắc phục. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Quang Tân, Ngô Minh Khoa, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Hồng Lâm. Mã số: Đ2012-02-45. Năm: 2012. (Jan 16 2013 10:39AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phân đoạn lưới điện phân phối, ứng dụng cho lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: Trần Thị Huệ Trang, Lưu Ngọc An. Mã số: B2006-DN02-04. Năm: 2007. (Dec 31 2010 2:33PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm hỗ trợ huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối của các điện lực.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Mã số: B2004-15-37. Năm: 2005. (Dec 31 2010 2:33PM)
[4] Đề tài Khác: Nghiên cứu lập trình huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: Nguyễn Thành, Lê Kim Hùng (đồng chủ nhiệm) (đề tài NCKH Công ty Điện lực 3). Mã số: NCKH-03-01. Năm: 2004. (Dec 31 2010 2:33PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Tính toán và phân tích các chế độ vận hành thực tế của hệ thống điện miền Trung.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Mã số: B2002-15-18. Năm: 2003. (Dec 31 2010 2:33PM)
[6] Đề tài Khác: Пристрiй для вимiрювання спрацювання силових трансформаторів, Патент Украіна, Moкiн Б.I., Грабкo B.B., Дінь Tхaнь Вьeт,. Chủ nhiệm: Moкiн Б.I.. Thành viên: Грабкo B.B., Дінь Tхaнь Вьeт,. Mã số: UA 23192A. Năm: 1998. (Dec 31 2010 2:33PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng lý thuyết xác suất vào dự báo thiết bị điện.. Chủ nhiệm: Đinh Thành Việt. Thành viên: . Mã số: 1078/DHDN-SDH. Năm: 1998. (Dec 31 2010 2:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn