Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,031

 Nghiên cứu lập trình huấn luyện điều độ viên lưới điện phân phối
Chủ nhiệm:  Đinh Thành Việt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Thành, Lê Kim Hùng (đồng chủ nhiệm) (đề tài NCKH Công ty Điện lực 3)
Số: NCKH-03-01 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Phần mềm hỗ trợ công tác huấn luyện điều độ viên cho Công ty Điện lực 3
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn