Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,174,118

 Tính toán và phân tích các chế độ vận hành thực tế của hệ thống điện miền Trung.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Đinh Thành Việt
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: B2002-15-18 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

Chương trình tính toán chế độ hệ thống điện và phân tích các chế độ vận hành Hệ thống điện Miền Trung
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn