Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,478,009

 Sử dụng lý thuyết xác suất vào dự báo thiết bị điện.
Chủ nhiệm:  Đinh Thành Việt; Thành viên:  
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: 1078/DHDN-SDH ; Năm hoàn thành: 1998; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Ứng dụng lý thuyết xác suất trong chẩn đoán thiết bị điện
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn