Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 51,314,455

 Pulsating Flow in Cardiovascular System
Chủ nhiệm:  R. F. Huang; Thành viên:  Lê Minh Đức, C. M. Hsu
Số: 106-2811-E-011-006 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
This project was funded by Taiwan Government under contract number MOST106-2811-E-011 -006. Please contact the authors for more details.
Please contact the authors for more details.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn