Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,364

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ngiên cứu thực trạng sử dụng từ ngữ tiếng Anh chêm xen trong giao tiếp tiếng Việt của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ quân sự. Số: ISSN: 2525-2232 Số 23 (01/2020). Trang: 109-114. Năm 2020. (Jun 29 2020 2:19PM)
[2]Bài báo: Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. Số: ISSN 2525-2232. Trang: trang. Năm 2019. (Nov 5 2019 3:07PM)
[3]Bài báo: Характеристика исполь-зованных Л. Н. Толстым предикативных фраеологизмов в трёх романах: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье». Tác giả: Dương Quốc Cường. Hà Nội, Việt Nam. Số: ISBN: 978-604-77-6097-8. Trang: 49-54. Năm 2019. (Nov 5 2019 3:02PM)
[4]Bài báo: Вариальность и синонимия исполь-зованных Л. Н. Толстым фразеологизмов с своих протзведениях. Tác giả: Dương Quốc Cường. Hà Nội, Việt Nam. Số: ISBN: 978-604-77-6097-8. Trang: trang. Năm 2019. (Nov 5 2019 3:09PM)
[5]Bài báo: Вариальность и синонимия исполь-зованных Л. Н. Толстым фразеологизмов с своих протзведениях. Tác giả: Dương Quốc Cường. Ha Noi, Viet Nam. Số: ISBN: 978-604-77-6097-8. Trang: Trang. Năm 2019. (Nov 5 2019 9:07PM)
[6]Bài báo: Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. Số: ISSN 2525-2232. Trang: Trang. Năm 2019. (Nov 5 2019 9:08PM)
[7]Bài báo: Giao thoa văn hóa và dạy – học ngoại ngữ trong xu thế đối thoại văn hóa giữa các dân tộc. Tác giả: Dương Quốc Cường. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2018: Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ ngôn ngữ và quốc tế học tại Hà Nội, Việt Nam. Số: ISBN978-604-961-677-8. Trang: Trang. Năm 2018. (Nov 5 2019 9:11PM)
[8]Bài báo: Преодоление лингво-культурно интерфе-ренции в процессе обучения русскому языку студентов языковых вузов. Tác giả: Dương Quốc Cường. Hà Nội, Việt Nam. Số: ISBN978-604-77-4650-7. Trang: 87-94. Năm 2018. (Nov 5 2019 3:00PM)
[9]Tham luận: Nghiên cứu nhã ngữ trong tiếng Nga. Tác giả: PGS. TS. Dương Quốc CườngTS. Nguyễn Thị Hoàng Anh. Hội thảo KH Quốc gia tại Đại học Ngoại ngữ Huế. Trang: 14 -18. Năm 2017. (Mar 8 2018 2:37PM)
[10]Bài báo: Uyển ngữ trong tiếng Nga. Tác giả: PGS.TS. Dương Quốc CườngTS. Nguyễn Thi Hoàng Anh. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân đội, Học viện KH Quân sự, Bộ Quốc phòng, ISNN 2525 - 2232. Số: Số 06 (3/2017). Trang: 10 -13. Năm 2017. (Mar 8 2018 2:40PM)
[11]Tham luận: Lỗi làm văn của học sinh trung học cơ sở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Tác giả: PGS. TS. Dương Quốc CườngThS. Trần Thị Thuỳ Trang. Hội nghị Ngữ học toàn quốc tổ chức tại Đại học Quy Nhơn: Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển. Trang: 1310 - 1314. Năm 2017. (Mar 8 2018 3:33PM)
[12]Tham luận: Tiến tới xây dựng nội dung dạy học tiếng Nga trên cơ sở nội dung giao thoa và tiếp biến văn hoá trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Tác giả: PGS.TS. Dương Quốc Cường, TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh. Hội thảo Quốc tế Chính sách ngôn ngữ và an ninh ngôn ngữ, tổ chức tại TP. Lvôv, Liên bang Nga, ngay 26 - 27/9/2017. Trang: 1024 - 1028. Năm 2017. (Mar 8 2018 3:41PM)
[13]Tham luận: Các biện pháp hạn chế sự lệch lạc của giới trẻ trong sử dụng ngôn ngữ chat. Tác giả: PGS.TS. Dương Quốc Cường. Hội thảo KH Quốc gia tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Trang: 33 - 37. Năm 2017. (Mar 8 2018 2:43PM)
[14]Bài báo: Авторские способы применения и преобра -зования фразе - ологизмов в произведения Л. Толстого. Tác giả: Dương Quốc Cường. Ha Noi, Viet Nam. Số: Междунаодная региональная конференция – Русский язык в странах Юго-Иосточной Азии. Trang: 269-274. Năm 2016. (Nov 5 2019 9:03PM)
[15]Tham luận: Câu phức hợp thanhg ngữ tiếng Nga có liên từ Stô. Tác giả: PGS. TS. Dương Quốc CườngTS. Nguyễn Thị Hoàng Anh. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế : Tiếng Nga ở các nước Đông Nam Á, Hà Nội tháng 12/2016. Trang: 269 - 273. Năm 2016. (Mar 8 2018 2:29PM)
[16]Tham luận: Các phương thức cải biên thành ngữ trong các tác phẩm của Lev Tônxtôi. Tác giả: PGS. TS. Dương Quốc Cường. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế : Tiếng Nga ở các nước Đông Nam Á, Hà Nội tháng 12/2016. Trang: 264 - 267. Năm 2016. (Mar 8 2018 2:26PM)
[17]Bài báo: Сложные фразеологизи -рованные предложения с союзом что в современном русском языке. Tác giả: Dương Quốc Cường. Ha Noi, Viet Nam. Số: Междунаодная региональная конференция – Русский язык в странах Юго-Иосточной Азии (Hội thảo Quốc tế. Trang: 263-268. Năm 2016. (Nov 5 2019 9:04PM)
[18]Bài báo: Một vài ý kiến về ngôn ngữ quảng cáo trên Đài truyền hình Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Dương Quốc Cường. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, ISNN 0868 - 3409. Số: Số 11(241). Trang: 14 - 18. Năm 2015. (Mar 8 2018 11:19AM)
[19]Bài báo: Giao thoa Văn hoá trong giao tiếp ngôn ngữ và dạy học tiếng Nga. Tác giả: PGS. TS. Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, ISNN 1859 - 1531. Số: Số 44/2015. Trang: 68 - 76. Năm 2015. (Mar 8 2018 11:22AM)
[20]Bài báo: GIAO THOA VĂN HOÁ VÀ DẠY – HỌC NGOẠI NGỮ . Tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Email: cuonganh58@gmail.com. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11.2014. Trang: 25. Năm 2014. (Sep 10 2014 4:37PM)
[21]Bài báo: Đặc điểm cấu trúc và sắc thái văn hoá của thành ngữ so sánh tiếng Nga trong các tác phẩm của Lev Tônxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 – 1531, Số 4(77). Trang: 65-68. Năm 2014. (Nov 5 2019 10:20AM)
[22]Bài báo: Vấn đề sử dụng các biện pháp tu từ xây dựng độc thoại nội tâm trong Chiến tranh và Hoà bình của Lev Tônxtôi. Tác giả: PGS.TS. Dương Qốc Cường. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, ISNN 0868 - 3409. Số: ISSN 0868 – 3409, số 5(223). Trang: 47 -51. Năm 2014. (Mar 8 2018 11:08AM)
[23]Bài báo: Một vài nghệ thuật sử dụng thành ngữ trong tác phẩm của Lev Tônxtôi. Tác giả: ốPG.TS. Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, ISNN 1859 - 1531. Số: Số 38/2014. Trang: 42 -48. Năm 2014. (Mar 8 2018 11:15AM)
[24]Bài báo: Đặc điểm cấu trúc và sắc thái văn hóa của thành ngữ so sánh tiếng Nga trong các tác phẩm của Lép Tôlxtôi. Tác giả: TS. Dương Quốc Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 4(77).2014. Trang: 69. Năm 2014.
(Jul 11 2014 3:38PM)
[25]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 – 4603, số 6(01). Trang: 33-37. Năm 2013. (Nov 5 2019 10:18AM)
[26]Bài báo: Khảo sát mối tương quan về ngữ nghĩa-ngữ pháp giữa cụm từ “động từ+danh từ” và động từ cùng căn tố với danh từ tương ứng trong tiếng Nga hiện đại. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Ngôn ngữ. Số: ISSN 0866 – 7519, số 11(294). Trang: 75-80. Năm 2013. (Nov 5 2019 10:16AM)
[27]Bài báo: Vấn đề sử dụng tính từ đa nghĩa trong tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tônxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: ISSN 0868 – 3409, số 6(188). Trang: 23-27. Năm 2012. (Nov 5 2019 10:14AM)
[28]Tham luận: Vấn đề giao thoa văn hóa trong dịch thành ngữ tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Trang: tr. 42-45. Năm 2011. (Apr 29 2011 11:06AM)
[29]Bài báo: Sắc thái văn hóa Nga qua thành ngữ trong các tác phẩm của Lev Tônxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: ISSN 0868 – 3409, số 4(186). Trang: 27-30. Năm 2011. (Nov 5 2019 10:07AM)
[30]Bài báo: Các phương thức chuyển dịch câu bị động tiếng Nga sang tiếng Việt. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859 – 2503, số 3(44). Trang: 238-243. Năm 2011. (Nov 5 2019 10:05AM)
[31]Tham luận: Quan điểm nhân dân của L. Tôlxtôi trong tác phẩm “Chiến tranh và hòa bình”. Tác giả: Dương Quốc Cường
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 49-55. Năm 2010. (Apr 29 2011 11:09AM)
[32]Bài báo: Phân tích tâm lý nhân vật là nét cơ bản sức mạnh sáng tạo trong Chiến tranh và hòa bình của L. Tôlxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 3(38). Trang: tr. 178-185. Năm 2010. (Apr 29 2011 11:12AM)
[33]Bài báo: Một số thủ pháp tu từ trong các tác phẩm Chiến tranh và hòa bình, Anna Karênhina và Phục sinh của Lép Tôlxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 2(37). Trang: tr. 185-191. Năm 2010. (Apr 29 2011 11:15AM)
[34]Bài báo: Các phương thức cơ bản sử dụng và cải biên thành ngữ trong các tác phẩm của L. Tôlxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội. Số: số 23. Trang: tr. 22-27. Năm 2010. (Apr 29 2011 11:16AM)
[35]Bài báo: Vai trò của thành ngữ tiếng Nga trong văn bản văn học. Tác giả: Dương Quốc Cường
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: số 22. Trang: tr. 63-70. Năm 2010.
(Apr 29 2011 1:23PM)
[36]Bài báo: Vấn đề sử dụng tính từ đa nghĩa trong tiểu thuyết “Chiến tranh và hòa bình” của L. Tolxtôi”. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: Tập 26, số 1. Trang: tr. 42-46. Năm 2010. (Apr 29 2011 1:25PM)
[37]Bài báo: Bàn về những nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ thống bài tập dạy nghe cho sinh viên Việt Nam giai đoạn đầu. Tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 21. Trang: tr. 69-75. Năm 2009.
(Apr 29 2011 1:26PM)
[38]Bài báo: Biểu cảm, cảm xúc và đánh giá trong câu cảm thán tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 6(35). Trang: tr. 165-171. Năm 2009. (Apr 29 2011 1:28PM)
[39]Bài báo: Vấn đề giao văn hóa trong dạy – học thành ngữ tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 5(34). Trang: tr. 157-162.. Năm 2009. (Apr 29 2011 1:30PM)
[40]Bài báo: Cơ sở lý luận dịch thành ngữ tiếng Nga sang tiếng Việt. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 3 (32). Trang: tr. 155-161. Năm 2009. (Apr 29 2011 1:32PM)
[41]Bài báo: Vấn đề giao thoa văn hóa trong dạy – học thành ngữ tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Thông báo khoa học - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế,
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: số 1(8). Trang: tr. 43-49. Năm 2009.
(Apr 29 2011 1:33PM)
[42]Bài báo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ba năm nhìn lại. Tác giả: Dương Quốc Cường. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ” - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Số: số 5. Trang: tr. 25-30. Năm 2009. (Apr 29 2011 1:35PM)
[43]Bài báo: Xây dựng phong cách học tập mới cho sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tác giả: Dương Quốc Cường
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học lần thứ 1 – năm 2008 “Quản lý sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ”, - Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. Trang: tr. 57-60. Năm 2008. (Apr 29 2011 1:37PM)
[44]Bài báo: Các biện pháp chuyển đào tạo hệ vừa làm vừa học sang học chế tín chỉ Trường Đại học Ngoại ngữ. Tác giả: Dương Quốc Cường. Kỷ yếu Hội nghi khoa học lần thứ 4 “Đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý để thực hiện tốt đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: tr. 15-18. Năm 2008.
(Apr 29 2011 1:38PM)
[45]Bài báo: Một số đặc thủ pháp đặc trưng sử dụng thành ngữ có tính hình tượng trong văn xuôi của Lev Tônxtôi. Tác giả: Автор Зыонг Куок Кыонг. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc tế tại Hà Nội Международная конференция: “Русский язык и литератрура: проблемы преподавания в условиях внеязыковой среды”. Số: Kỷ yếu hội nghị. Trang: cтр. 172-175. Năm 2008. (Apr 29 2011 2:10PM)
[46]Bài báo: Nghiên cứu các bước dịch thành ngữ Nga – Việt, Việt - Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường. Kỷ yếu hội thảo “Công tác dịch thuật và đào tạo cử nhân phiên – biên dịch” lần thứ nhất, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: tr 23-28. Năm 2007. (Apr 29 2011 1:39PM)
[47]Bài báo: Bàn luận về đánh giá hoạt động giảng dạy trong lớp học ngoại ngữ. Tác giả: Dương Quốc Cường,. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Đánh giá hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên”, Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển giáo dục. Trang: tr. 6-9. Năm 2007. (Apr 29 2011 1:40PM)
[48]Bài báo: Cơ sở lý luận dịch thành ngữ tiếng Nga sang tiếng Việt. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 “Đào tạo ngoại ngữ để hội nhập quốc tế – cơ hội và thách thức”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: tr. 36-40. Năm 2007.
(Apr 29 2011 1:42PM)
[49]Bài báo: Về mối tương quan giữa cụm từ và động từ cùng gốc trong tiếng Nga hiện đại. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Số: số 10. Trang: tr. 3-9.. Năm 2007. (Apr 29 2011 1:43PM)
[50]Bài báo: Về mối tương quan giữa cụm từ và động từ cùng gốc trong tiếng Nga hiện đại. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
. Số: số 10. Trang: tr. 3-9. Năm 2007.
(Apr 29 2011 1:44PM)
[51]Bài báo: Bàn về mô hình các yếu tố tổ chức quản lý chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo học chế tín chỉ. Tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học thường niên “Đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhận thức và kinh nghiệm triển khai tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”, Ban liên lạc các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Trang: tr. 194-197. Năm 2006. (Apr 29 2011 1:45PM)
[52]Bài báo: Bàn về mô hình các yếu tố tổ chức quản lý chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ. Tác giả: Dương Quốc Cường. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 27-32.. Năm 2006. (Apr 29 2011 1:47PM)
[53]Bài báo: Tiến tới xác lập chuẩn đánh giá hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Dương Quốc Cường. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Chuẩn đánh giá và công cụ đo trong đào tạo cử nhân ngoại ngữ – lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: tr. 213-218.. Năm 2005.
(Apr 29 2011 1:48PM)
[54]Bài báo: Báo cáo về công tác quản lý đào tạo của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. . Tác giả: Dương Quốc Cường. Hội nghị về công tác đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 10-18. Năm 2005. (Apr 29 2011 1:49PM)
[55]Bài báo: Трудности передачи фразеологизмов при переводе с русского языка на вьетнамский. Tác giả: Dương Quốc Cường. Ha Noi, Viet Nam. Số: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế: “Проблемы функ-ционирования и преподавания русского языка в Юго-во. Trang: 322-325. Năm 2005. (Nov 5 2019 9:52AM)
[56]Bài báo: Об основных принципах организации частной системы упражнений (ЧСУ) для обучения аудированию студен-тов – вьетнамцев на начальном этапе. Tác giả: Dương Quốc Cường. Thành phố Hồ Chí Minh. Số: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế:“Русское языковое пространство в контексте межкультурной коммуник-а. Trang: 63-68. Năm 2005. (Nov 5 2019 9:57AM)
[57]Bài báo: Về việc bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ngoại ngữ phổ thông – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: tr. 45-50. Năm 2004.
(Apr 29 2011 1:50PM)
[58]Bài báo: Phân tích các thủ pháp tu từ đặc trưng: Antiteza và cặp tính từ trái nghĩa trong các tác phẩm của Lép Tôlxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 kỷ niệm 10 năm thành lập Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 690-693.. Năm 2004. (Apr 29 2011 1:51PM)
[59]Bài báo: Đổi mới phương pháp đào tạo và quy trình đánh giá góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân sư phạm ngoại ngữ. . Tác giả: Dương Quốc Cường.. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo cử nhân ngoại ngữ chất lượng cao – những vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: tr. 21-24. Năm 2004. (Apr 29 2011 1:54PM)
[60]Bài báo: Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức đào tạo hệ tại chức. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất “Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoại ngữ”, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Trang: tr. 8-12. Năm 2004. (Apr 29 2011 1:59PM)
[61]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu thành ngữ Nga qua thành ngữ trong “Chiến tranh và hòa bình của Lép Tôlxtôi”. Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Trang: tr. 81-84.. Năm 2003. (Apr 29 2011 1:52PM)
[62]Bài báo: Dạy- học môn ngoại ngữ ở các cơ sở đào tạo sau đại học: Hiện trạng và kiến nghị. . Tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo các trường đại học “Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học các chuyên ngành ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội”
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: tr. 98 - 101. Năm 2001.
(Apr 29 2011 2:01PM)
[63]Bài báo: Thành tố văn hóa của thành ngữ trong các tác phẩm của Lép Tolxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 8. Trang: tr. 115-118.. Năm 2001. (Apr 29 2011 2:02PM)
[64]Bài báo: Bàn về phương pháp dạy học thành ngữ theo nhóm sinh viên ở đại học chuyên ngữ. . Tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới phương pháp giảng dạy, Trường ĐHSP - ĐHĐN.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: tr. 129-133. Năm 2001.
(Apr 29 2011 2:02PM)
[65]Bài báo: Sắc thái văn hóa Nga qua thành ngữ trong các tác phẩm của Lép Tolxtôi. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Nội san Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: số 4. Trang: tr. 7-9. Năm 2001. (Apr 29 2011 2:03PM)
[66]Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học ngoại ngữ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thong cho thập kỷ đầu thế kỷ XXI ở trường ĐHSP Đà Nẵng. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo giáo viên ngoại ngữ phổ thông cho thập kỷ đầu thế kỷ XXI”, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội,. Trang: tr. 169-171. Năm 2001. (Apr 29 2011 2:04PM)
[67]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc cụm danh từ tiếng Nga có đối chiếu với tiếng Việt. Tác giả: Dương Quốc Cường.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: số 3. Trang: tr. 112-115. Năm 2000. (Apr 29 2011 2:05PM)
[68]Bài báo: Về mối tương quan giữa cụm động từ và động từ cùng gốc trong tiếng Nga hiện đại. Tác giả: Dương Quốc Cường.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, Trường Đại học sư phạm, ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: tr. 10-14. Năm 2000.
(Apr 29 2011 2:06PM)
[69]Bài báo: Phương thức tiếp tố cấu tạo danh từ chỉ người trong tiếng Nga. Tác giả: Dương Quốc Cường.. Nội san Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng,
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 7. Trang: tr. 27-34. Năm 1993.
(Apr 29 2011 2:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: . Authors: Автор Зыонг Куок Кыонг.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc tế tại Hà Nội Международная конференция: Проблемы функционирования и преподавания русского языка в Юго-восточной Азии. Pages: cтр. 322-325.. Year 2005. (Apr 29 2011 2:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn