Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,337,926

 Nghiên cứu nhã ngữ trong tiếng Nga
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Dương Quốc CườngTS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Nơi đăng: Hội thảo KH Quốc gia tại Đại học Ngoại ngữ Huế; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: 14 -18;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn