Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,384,584

 Lỗi làm văn của học sinh trung học cơ sở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Dương Quốc CườngThS. Trần Thị Thuỳ Trang
Nơi đăng: Hội nghị Ngữ học toàn quốc tổ chức tại Đại học Quy Nhơn: Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển; Số: Kỷ yếu;Từ->đến trang: 1310 - 1314;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn