Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,472

 Vai trò của thành ngữ tiếng Nga trong văn bản văn học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: số 22;Từ->đến trang: tr. 63-70;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn