Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,120,047

 Bàn về những nguyên tắc cơ bản xây dựng hệ thống bài tập dạy nghe cho sinh viên Việt Nam giai đoạn đầu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: số 21;Từ->đến trang: tr. 69-75;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn