Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,663

 Đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng ba năm nhìn lại.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đào tạo ngoại ngữ theo học chế tín chỉ” - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế; Số: số 5;Từ->đến trang: tr. 25-30;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn