Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,119,992

 Về mối tương quan giữa cụm từ và động từ cùng gốc trong tiếng Nga hiện đại.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường.
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội; Số: số 10;Từ->đến trang: tr. 3-9. ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn