Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,860

 Bàn về mô hình các yếu tố tổ chức quản lý chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ theo học chế tín chỉ.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo khoa học thường niên “Đào tạo theo hệ thống tín chỉ nhận thức và kinh nghiệm triển khai tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam”, Ban liên lạc các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; Số: ;Từ->đến trang: tr. 194-197;Năm: 2006
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn