Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,065,368

 Bàn về mô hình các yếu tố tổ chức quản lý chất lượng đào tạo cử nhân ngoại ngữ.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 2, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: tr. 27-32. ;Năm: 2006
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn