Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,384,737

 Bước đầu nghiên cứu thành ngữ Nga qua thành ngữ trong “Chiến tranh và hòa bình của Lép Tôlxtôi”.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: tr. 81-84. ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn