Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,119,994

 Về mối tương quan giữa cụm động từ và động từ cùng gốc trong tiếng Nga hiện đại.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, Trường Đại học sư phạm, ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: tr. 10-14;Năm: 2000
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn