Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,834

 GIAO THOA VĂN HOÁ VÀ DẠY – HỌC NGOẠI NGỮ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dương Quốc Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Email: cuonganh58@gmail.com
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 11.2014;Từ->đến trang: 25;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngôn ngữ là sản phẩm đặc biệt của xã hội - lịch sử, gắn liền với nền văn hoá dân tộc trong quá trình hành chức của mình. Mỗi cộng đồng ngôn ngữ có tư duy ngôn ngữ và kinh nghiệm giao tiếp ngôn ngữ, vừa có tính phổ quát vừa mang tính đặc thù ở các cấp độ ngôn ngữ và cả cấp độ thực hành ngôn ngữ. Khoảng những thập kỷ 60, 70 của thế kỷ XX trong ngôn ngữ học xuất hiện thuật ngữ “văn hoá”. Đặc biệt, với thuật ngữ này nổi trội lên nhất là khái niệm giao văn hoá (cross – cultural) với nhiều nhà khoa học có tên tuổi. Và cách tiếp cận ngôn ngữ từ góc độ văn hoá làm cho bức tranh nghiên cứu ngôn ngữ học trở nên đa dạng hơn bao giờ hết. Bài báo tập trung trình bày giao thoa văn hoá trong diễn đạt ngôn ngữ và đặt vấn đề những tác động của giao thoa văn hoá giao tiếp ngôn ngữ trong dạy – học ngoại ngữ. Từ khoá: ngôn ngữ, giao thoa, diễn đạt, văn hoá, giao tiếp, dân tộc, dạy và học
ABSTRACT
Language is a special product of a certain history and society which, throughout its course of operation, has evolved together with the development of the national culture. Each speech community has its own logic of thinking and experience of language communication with generalization and specification in different levels of language and language practice. The 1960s, 1970s marked the occurrence of the term “culture” in linguistics, especially the concept “cross-cultural” introduced by a number of famous linguists. This approach to language makes the field of linguistics research more diverse than ever. This article's aim is to discuss the cross - culture in expressing language and suggest some impacts of cross - culture in discourse in foreign language teaching and learning. Key words: language, cross, expressing, culture, nation, discourse, teaching and learning
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn